Regulamin zajęć w Centrum Bliskości (od 1.09.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Centrum Bliskości, który obowiązuje od 1.09.2021 roku. 

 

Centrum Bliskości świadczy usługi związane z organizacją zajęć ruchowych, rozwojowych oraz w obszarze wsparcia rodzin w okresie okołoporodowym.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się według harmonogramu publikowanego na stronie www.centrumbliskosci.pl oraz na stronie Centrum Bliskości Zielona Góra na Facebooku. Grafik zajęć jest stały i obowiązuje w danym miesiącu kalendarzowym. Centrum Bliskości organizuje również zajęcia weekendowe w formie warsztatów, o których informuje na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.

Gwarancją miejsca na wybranych zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym jest wykupienie przez klienta karnetu.

 

W ramach świadczonych usług Centrum Bliskości zobowiązuje się do:

przeprowadzenia zajęć według opublikowanego grafiku – w założonym wymiarze i czasie trwania określonym dla danego typu zajęć;

zapewnienia opieki wykwalifikowanych trenerów i instruktorów (na życzenie wgląd w posiadane zaświadczenia i certyfikaty z dziedziny związanej z tematyką zajęć). Organizator dopuszcza możliwość zastępstwa osoby prowadzącej;

zapewnienia sali do prowadzenia zajęć;

– zapewnienia odpowiedniego sprzętu i przyborów;

– zapewnienia środków dezynfekcyjnych;

wskazania innego terminu zajęć bądź obniżenia opłaty abonamentowej w przypadku odwołania zajęć przez organizatora;

powiadomienia klientów w przypadku konieczności odwołania zajęć poprzez SMS na numer podany przy rezerwacji miejsca.

 

Klient zobowiązany jest:

do dokonania zgłoszenia na zajęcia poprzez formularz;

-do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i norm współpracy w grupie;

– do poszanowania mienia należącego do organizatora oraz innych uczestników;

– w przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych dotyczących przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, posiadania maseczki.

w przypadku zajęć ruchowych do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych zajęciach;

przekazać osobie prowadzącej najistotniejsze informacje o stanie zdrowia, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży i osób cierpiących na schorzenia kręgosłupa oraz inne schorzenia układu ruchu;

do terminowego wnoszenia opłat (zgodnie z aktualnym cennikiem) za cały miesiąc do 10 każdego miesiąca – gotówką lub na wskazane konto. W przypadku wolnych miejsc w grupach organizator dopuszcza wejścia jednorazowe, płatne przez zajęciami, według stawek określonych w cenniku.

zadbać o strój dostosowany do wybranych zajęć;

do wchodzenia na salę Centrum Bliskości w obuwiu zmiennym z miękką jasną podeszwą lub w skarpetkach;

pokryć ewentualne szkody wyrządzone w Centrum przez niego lub dziecko.

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Wysokość opłat reguluje cennik zamieszczony na www.centrumbliskosci.pl.

Karnety w Centrum Bliskości obowiązują w danym miesiącu kalendarzowym.

Opłaty pobierane w danym miesiącu są uzależnione od liczby zajęć.

– Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy ani obniżenie ceny karnetu, jeśli nieobecność na zajęciach zaistniała po stronie Klienta.

– Organizator dopuszcza możliwość odrobienia 1 zajęć w miesiącu kalendarzowym, jeśli klient zgłosi nieobecność na 24 godziny przed datą zajęć poprzez wysłanie wiadomości na centrumbliskosci[at]gmail.com oraz SMS do prowadzącego zajęcia. Kontakt do instruktora zostanie przekazany w mailu potwierdzającym przyjęcie na zajęcia. Opłata za niewykorzystanie 1 zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na życzenie klienta jest zwracana na konto do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

Klienci Centrum mają pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na wybrane zajęcia na kolejny miesiąc. Chęć kontynuacji zajęć należy zgłosić prowadzącemu dane zajęcia do 25 dnia danego miesiąca. Po tym terminie organizator ogłasza otwarty nabór na wolne miejsc w grupach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021r.

Udostępnij w mediach społecznościowych!